احادیث پیرامون ظهور امام زمان (عج)

 

امام صادق علیه السلام

به خدا قسم این امر(ظهور) به سراغتان نیاید مگر پس از آن که به کلی‌ نومید شوید, نه به خدا, مگر پس از آن که (سره و ناسره شما) از هم باز شناخته شود.

ـ به خدا سوگند که آنچه چشم به راهش هستید فرا نرسد مگر پس از نومیدی‌ .

ـ امام رضا علیه السلام همانا فرج و گشایش پس از نومیدی‌ می‌ آید.

امـام بـاقـر عـلـیه السلام

در پاسخ به این پرسش فضیل که آیا زمان ظهور تعیین شده است ؟

 وقت گذاران دروغ گویند.

 امام صادق علیه السلام

وقت گذاران دروغگویند ما درگذشته زمان تعیین نکرده ایم و در آینده نیز زمان تعیین نمی‌ کنیم .

 هر کس برای‌ تو زمان تعیین کرد بی‌ مهابا او را دروغزن شمار, زیرا ما برای‌ هیچ کس زمان تعیین نمی‌ کنیم.

امـام علی‌ علیه السلام

آن گاه که خطیب به هلاکت درافتد و امام عصر از دیدگان پنهان شود و دلـهـایی‌ شاداب و دلهایی‌ دیگر فسرده گردد, آرزومندان نابود شوند و از هم فروپاشند و مؤمنان باقی‌ مانند که شمارشان اندک است , سیصد نفر یا بیشتر در رکاب این مؤمنان دسته ای‌ می‌ جنگند که روز بدر در کنارپیامبر خدا صلی‌ اللّه علیه و آله جنگیدند و کشته نشدند و نمردند.

 به خدا قسم , به خدا قسم آن کس را که انتظارش می‌ کشید نبینید مگر آن گاه که نتوانید خدا را بـخـوانید جز با اشاره دست و ابروی‌ خود و از زمین چیزی‌ در اختیار نداشته باشید جز همان جای‌ گامهای‌ خود و جنگ افزارتان بر پشتهایتان باشد در آن روز مرا یاری‌ نرساند مگر خداوند به وسیله فرشتگان خود و کسانی‌ که ایمان را در دلشان نهاده است .

 امـام مـهـدی‌ علیه السلام در پاسخ این پرسش علی‌ بن مهزیار که : سرورم ! این امر (ظهور) کی‌ خواهد بود؟

فرمود: هرگاه راه مکه بر شما بسته شود.

 در تـوقـیـع به سمری‌ ـ : گوش کن ! خداوند درباره تو به برادرانت پاداش نیک دهاد! تو تا شش روز دیگر خواهی‌ مرد, کارهایت را سامان ده و به هیچ کس وصیت نکن که پس از مرگت جانشین تو شود, زیرا غیبت کامل رخ داده است ظهوری‌ در کار نخواهدبود مگر با اجازه خداوند بزرگ و آن پس از سپری‌ شدن روزگاری‌ دراز و سخت شدن دلها وآکنده شدن زمین از ستم وبیداد است .

امـام کـاظـم علیه السلام هر گاه آن بیابانگرد و زشت روی‌ را در میان لشکری‌ انبوه دیدی‌ برای‌ خود و شیعیان مؤمنت در انتظارفرج و گشایش باش هرگاه خورشید گرفت چشم به آسمان دار و بنگر که خداوند با مجرمان چه می‌ کند.

امام صادق علیه السلام

خداوند برای‌ مؤمنان نشانه هایی‌ از قیام قائم علیه السلام بر شمرده است ـ محمدبن مسلم می‌ گوید ـعرض کردم : خداوند مرا فدای‌ شما کند آن نشانه ها چیست ؟

فرمود: این سخن خدای‌ تعالی‌ که : ((شما ـ یعنی‌ مؤمنان پیش از قیام قائم ـ را به چیزی‌ از ترس و گرسنگی‌ و کمبود مال و جان و میوه ها می‌ آزماییم و شکیبایان را نوید ده))

امـام عـلـی‌ علیه السلام

مهدی‌ ظهور نمی‌ کند مگر بعد از آن که یک سوم مردم کشته شوند, یک سوم بمیرند و یک سوم دیگر باقی‌ مانند.

امـام صـادق علیه السلام

این امر (ظهور قائم) رخ نخواهد داد مگر بعد از آن که دو سوم مردم از بـین بروند.

ما (محمد بن مسلم وابوبصیر) عرض کردیم : اگر دو سوم مردم از بین بروند که باقی‌ می‌ ماند؟

فرمود: آیا دوست ندارید که از یک سوم باقیمانده باشید؟

امام باقر علیه السلام

هرگاه زمان ما فرا رسد و مهدی‌ علیه السلام ما بیاید شیعه ما از شیر دلیرتر و از سر نیزه برنده تر خواهد بود دشمن ما را پایمال می‌ کند و بر چهره اش سیلی‌ می‌ زند این هنگامی‌ است که رحمت و گشایش خدا بر بندگانش فرود آید:.

امـام عـلـی‌ عـلـیـه الـسـلام

هرگاه منادی‌ از آسمان ندا دهد که : ((همانا حق در میان خاندان مـحـمـدصـلی‌ اللّه علیه و آله است)) در آن زمان مهدی‌ بر سر زبانهای‌ مردم افتد و مردم شادمان شوند و جز یاد و نام او در میانشان نباشد.

امام صادق علیه السلام

زمانی‌ که قائم ما قیام کند خداوند عزوجل گوشها و چشمهای‌ شیعیان ما را چـنـان تـیـز کند که میان آنان و قائم پیکی‌ نباشد از جای‌ خود با شیعیان سخن می‌ گوید و آنها سخنانش را می‌ شنوند و خود او را می‌ بینند.

امـام سـجـاد علیه السلام

زمانی‌ که قائم ما قیام کند خداوند آفت را از شیعیان ما بزداید و دلهای‌ آنـان را چـون پـاره های‌ آهن (سخت و تزلزل ناپذیر) کند و هر مرد آنانرا قدرت چهل مرد دهد آنان فرمانروا و سالار جهان خواهند بود.

امـام عـلـی‌ عـلـیـه الـسـلام

زمانی‌ که قائم ما قیام کند آسمان نزولات خود را فرو ریزد و زمین گـیاهانش را برویاند و کینه و دشمنی‌ ازدلهای‌ بندگان رخت بربندد و درندگان وچرندگان با هـم بـسـازند, چندان که زنان زیور (زنبیل ـ خ ل) به سر عراق را تا شام می‌ پیمایندو جز بر علف و سبزه گام نمی‌ نهند و هیچ درنده ای‌ آنان را آشفته و هراسان نمی‌ کند.

پـیـامبر خدا صلی‌ اللّه علیه و آله

در میان امت من مهدی‌ قیام می‌ کند و پنج , هفت و یا نه (سال) زنـدگـی‌ می‌ کند مرد نزدش می‌ آید ومی‌ گوید: ای‌ مهدی‌ ! به من عطا کن , به من عطا کن و آن حضرت لباسش را تا جایی‌ که بتواند ببرد (از مال) پر می‌کند.

 در آخرالزمان خلیفه ای‌ خواهد آمد که مال را بی‌ شمار تقسیم می‌ کند.

 او زمین را, همچنان که آکنده از ستم و بیداد شده , از عدل و داد می‌ آکند, آسمان از فرو ریختن نزولاتش هیچ دریغ نمی‌ ورزد وزمین از رویاندن گیاهانش .

در میان واپسین امتم مهدی‌ ظهور می‌ کند خداوند به او باران عطا می‌ کند, زمین گیاهش را بر مـی‌ رویـانـد, مـال را تـمام و کامل می‌ دهد, دامها و چارپایان زیاد می‌ شوند و امت سربلند و بزرگ می‌ شود.

امـام عـلی‌ علیه السلام

خواهش نفسانی‌ را به هدایت بازگرداند و آن هنگامی‌ است که هدایت را تـابـع هـوی‌ سـاخته اند و رای‌ آنان راپیرو قرآن کند آن گاه که قرآن را تابع رای‌ خود کرده باشند زمـیـن پاره های‌ جگر خود (گنجینه هایش) را برای‌ او برون اندازد وکلیدهای‌ خویش را تسلیم او کند پس , او روش عادلانه را به شما نشان دهد و مرده کتاب و سنت را جان بخشد.

 امـام صادق علیه السلام درباره آیه ((و هر آن که در آسمانها و زمین است , خواسته یا ناخواسته , تـسـلـیـم شـد)) : زمـانی‌ که قائم علیه السلام قیام کند سرزمینی‌ باقی‌ نمی‌ ماند که در آن ندای‌ شهادت ((خدایی‌ جز اللّه نیست و محمد پیامبر خداست)) بلند نشود.

امـام بـاقـر علیه السلام

زمانی‌ که قائم به پا خیزد ایمان را بر هر دشمن کینه توزی‌ عرضه می‌ کند اگر از جان و دل ایمان نیاوردگردنش زده می‌ شود یا همچون ذمیان امروز جزیه می‌ پردازد و به کمر او زنار می‌ بندد و آنان را از شهرها به حومه ها و روستاها بیرون می‌ کند.

پیامبر خدا صلی‌ اللّه علیه و آله

بشارت بادا تو را ای‌ فاطمه که مهدی‌ از توست .

مهدی‌ مردی‌ از فرزندان من است که چهره اش چون ستاره تابان است .

امام علی‌ علیه السلام مهدی

با مهدی‌ ما حجتها تمام می‌ شود او پایان بخش امامان و نجات بخش امت و منتهای‌ نور است .

امام مهدی‌ علیه السلام

من بقیة‌ اللّه (باقیمانده خدا) در زمینم و از دشمنان او انتقام می‌ گیرم .

امام باقر علیه السلام

هرگاه قیام کند به کعبه تکیه دهد و سیصد و سیزده مرد بر گردش حلقه زنـنـد نخستین سخنی‌ که می‌ گوید این آیه است: بقیة‌ اللّه (باقیمانده خدا) برای‌ شمابهتر است اگـر ایـمـان داشـتـه بـاشید)). آن گاه می‌ فرماید: من بقیة‌ اللّه (باقیمانده خدا) هستم و حجت و جـانـشین او برای‌ شما.

 

امـام رضا علیه السلام

همانا گرامیترین شما نزد خدا با تقواترین و پای‌ بندترین شما به تقیه (قیام علیه ستمگران) است. عـرض شـد: ای‌ پـسر پیامبر خدا! تا کی‌ ؟

فرمود: تا روزگار آن زمان معین و آن روزگار قیام قائم ماست. پس , هر که پیش از قیام قائم ما تقیه را ترک کند از ما نیست .

پیامبر خدا صلی‌ اللّه علیه و آله

برترین کارهای‌ امت من انتظار فرج و گشایش خداوند است .

 بالاترین اعمال امت من این است که در انتظار فرج و گشایش از سوی‌ خدا باشند.

 برترین عبادت انتظار فرج است .

امام علی‌ علیه السلام

بهترین عبادت مؤمن انتظار کشیدن فرج خداوند است .

امـام صادق علیه السلام

کسی‌ که منتظر و چشم به راه دوازدهمین (امام) باشد مانند کسی‌ است که با شمشیر آخته از پیامبر خدا صلی‌ اللّه علیه و آله دفاع می‌ کند.

 هر که در حال انتظار این امر (ظهور قائم) بمیرد همچون کسی‌ است که در کنار پیامبر خدا صلی‌ اللّه علیه و آله شمشیر زند.

امام صادق علیه السلام در پاسخ به پرسش ازعلت غیبت : به علتی‌ که اجازه نداریم آن را برای‌ شما فاش سازیم .

عـرض کـردم : پس , فایده و حکمت غیبت او چیست ؟

فرمود: حکمت غیبت او همان حکمت غیبت حـجـتـهای‌ الهی‌ پیش ازاوست حکمت آن فقط پس از ظهور او معلوم خواهد شد. غیبت امری‌ از ( امور ) خداست و رازی‌ از رازهای‌ خدا و غیبی‌ از غیب خدا وقتی‌ دانستیم که خداوند عزوجل حکیم است تصدیق می‌ کنیم که همه کارهای‌ او از روی‌ حکمت است هر چند راز حکیمانه بودن آنها بر ما معلوم نباشد.

امـام مـهـدی‌ علیه السلام

و اما علت رخداد غیبت , خداوند بزرگ می‌ فرماید: ((ای‌ آنان که ایمان آورده اید! از چیرهایی‌ نپرسید که اگر معلومتان شود شما را ناخوش آید.))

هـیچ یک از پدران من نبود مگر آن که بیعت خودکامه زمان خویش را به گردن داشت اما من آن گاه که قیام کنم بیعت هیچ خودکامه ای‌ را به گردن ندارم .

امـام رضـا علیه السلام

گویی‌ شیعیان را می‌ بینم که در روزگار از دست دادن سومین فرزند از نـسـل مـن در پـی‌ یـافتن آسایش بر می‌ آیند اما نمی‌ یابند عرض کردم : چرا, ای‌ فرزندرسول خدا؟

فـرمود: چون امامشان از دیدگان آنها غایب می‌ شود عرض کردم : چرا؟

فرمود: برای‌ آن که هرگاه شمشیر برکشد بیعت احدی‌ را به گردان نداشته باشد.

پـیـامـبر خدا صلی‌ اللّه علیه و آله

آن کودک را لاجرم غیبتی‌ باید. عرض شد: چرا, ای‌ پیامبر خدا؟

فرمود: بیم کشته شدن می‌ رود.

امـام صـادق عـلـیه السلام

قائم علیه السلام هرگز ظهور نکند تا آنگاه که امانتهای‌ خدای‌ تعالی‌ بـیـرون آیـند (یعنی‌ مؤمنان از صلب کافران ) پس , هرگاه آنان بیرون آمدند قائم بر دشمنان خدا چیره می‌ شود و آنها را می‌ کشد.

 

امام کاظم علیه السلام

اگر در میان شما به تعداد اهل بدر وجود داشت قائم ما قیام می‌ کرد.

امـام صـادق عـلـیـه السلام

این کار (قیام قائم علیه السلام ) رخ نخواهد داد تا آن که هر گروه و دسـتـه ای‌ حـکـومـت بـر مـردم را بـه دسـت گـیرد تا کسی‌ نگوید اگر حاکم می‌ شدیم عدالت رامی‌ گستراندیم بعد از این , قائم حق و عدل گستر قیام می‌ کند.

پـیـامـبـر خـدا صـلـی‌ اللّه عـلـیه و آله در پاسخ به این سؤال که :آیا شیعه در زمان غیبت قائم عـلـیه السلام از وجود او بهره مند می‌ شود؟

 

ـ : آری‌ , سوگند به آن که مرا به پیامبری‌ برانگیخت از وجوداو بهره مند می‌ شوند و در روزگار غیبتش از نور ولایت او پرتو می‌ گیرند همچنان که مردم از خورشید نهان در پس ابر, بهره مندمی‌ شوند.

 

امام مهدی‌ علیه السلام

چگونگی‌ بهره مند شدن از من در روزگار غیبتم همچون بهره مند شدن از خـورشید است , آن گاه که در پس ابر از دیدگان پنهان شود من مایه امنیت زمینیانم همچنان که ستارگان مایه امنیت آسمانیان هستند.

امـام صـادق علیه السلام

اندکی‌ از عربها به همراه قائم علیه السلام قیام می‌ کنند عرض شد: عده زیـادی‌ از عـربها خود را از یاران او می‌ دانند؟

 

فرمود: مردم باید پالایش شوند و سره وناسره شان از هم جدا گردد و غربال شوند و شمار فراوانی‌ از غربال خواهند گذشت .

 

زمـانـی‌ کـه قـائم عـلـیـه الـسـلام قـیـام کـنـد کـسـانـی‌ کـه گـمـان مـی‌ شـود از خـاندان او هستند از صف آن حضرت خارج می‌ شوند و کسانی‌ که به خورشید و ماه پرست می‌ مانند به صف او در می‌ آیند.

/ 0 نظر / 16 بازدید