روایات پیرامون ظهور امام زمان (عج)

امـام صادق علیه السلام خطاب به ابن سنان : بزودی‌ در شبهه ای‌ خواهید افتاد و بدون نشانه ای‌ نـمایان وامامی‌ رهنما خواهید مانداز این شبهه رهایی‌ نیابد مگر آن کس که دعای‌ غریق را بخواند. عـرض کـردم : دعـای‌ غـریـق چـگـونـه اسـت ؟

فرمود: می‌ گویی‌ : خدایا!بخشایشگرا! مهربانا! ای‌ دگرگونساز دلها! دل مرا بر دینت استوار گردان عرض کردم ای‌ دگرگون ساز دلها و اندیشه هـا ! دل مـرا بـردیـنـت اسـتـوار گـردان. فـرمود: البته خدای‌ عزوجل دگرگون کننده دلها و اندیشه هاست اما تو همان بگو که من می‌ گویم : ای‌ دیگرگونساز دلها! دل مرا بر دینت استوار ساز.

 

ابـراهیم کرخی‌ : من یا مردی‌ دیگر از امام صادق علیه السلام پرسیدیم : آیا علی‌ علیه السلام درباره دیـن خـداونـد بـا قـدرت وقاطعیت رفتار نمی‌ کرد؟

فرمود: چرا عرض شد: پس چرا بر آن گروه (دشمنان ) پیروز گشت اما آنان را از بین نبرد؟

چه چیز او رااز این کار باز داشت ؟

فـرمود: آیه ای‌ در کتاب خدای‌ عزوجل که ((اگر از یکدیگر جدا می‌ بودند هر آینه ما کافران آنان را عذابی‌ دردناک می‌ چشاندیم )) همانا خداوند را مؤمنانی‌ بود به امانت سپرده در پشت گروهی‌ کافر و مـنـافـق و علی‌ علیه السلام پدران را نکشت تا آن امانتها (از پشت و صلب آنان) بیرون آیند چون امـانـتـها بیرون آمدند بر آنان چیره گشت و کشت قائم ما خاندان نیز چنین است. اوهرگز ظهور نخواهد کرد تا آن که امانتهای‌ خدای‌ عزوجل آشکار شوند و هرگاه آشکار شدند (بر دشمنان خدا) چیره می‌ شود وآنان را می‌ کشد.

 

سـلـیـمـان بـن مهران اعمش از امام صادق علیه السلام

تا قیام قیامت , زمین از حجت خدا خالی‌ نـمـی‌ مـانـد و اگـر چـنـیـن نبود خداوندپرستش نمی‌ شد. سلیمان می‌ گوید: به حضرت صادق علیه السلام عرض کردم : مردم چگونه از حجت غایب پنهان بهره مند می‌ شوند؟

فرمود: همچنان که از خورشید پس ابر بهره مند می‌ شوند.

/ 1 نظر / 14 بازدید
مهدی

سلام.وبلاگ جالبی دارین. موفق باشین.لطفا مطالب بیشتری در خصوص امام زمان عج بگذارید.. مرسی.