پوستر یدنِینَ عَلَیهِنَّ مِن جَلابِیبِهنَّ

ای پیامبر، به زنان و دختران خود و زنان مؤمنان بگو که چادر بپوشند؛

 

این مناسب تر است تا شناخته شوند و مورد آزار واقع نگردند و خدا آمرزنده و مهربان است…


/ 0 نظر / 15 بازدید