# شهادت_ششمین_شمع_روشنگر_و_وصی_پیغمبر،_تسلیت_و_تعزیت